نقد اسلام‌های خودساخته در «آسمان آبی شب»/ داستان یک واقعه تاریخی